Present Perfect Tense

 

Present Perfect Tense – Απλός Παρακείμενος

 

Ο Present Perfect είναι χρόνος που αναφέρεται στο παρόν (present).

Τον χρησιμοποιούμε:

  • Για να περιγράψουμε μια πράξη που τελείωσε μόλις τώρα (just).

He has just finished his homework.

Στα ελληνικά συνήθως χρησιμοποιούμε τον Αόριστο.

  • Για να περιγράψουμε μια πράξη που έγινε στο παρελθόν, αλλά δεν αναφέρουμε ή δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος που έγινε η πράξη.

I have met the Queen of England.

  • Για να περιγράψουμε μια πράξη ή κατάσταση που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν.

My brother has been in Athens for ten years.
My brother has been in Athens since 2010.
I have worked in this company for 2 years.
I have worked in this company since 2018.

Στα ελληνικά συνήθως χρησιμοποιούμε τον Ενεστώτα.

  • Για να περιγράψουμε μια ή περισσότερες πράξεις που έγιναν μέσα σε μια χρονική περίοδο, που αρχίζει από το παρελθόν και φτάνει ως το παρόν.

It has rained twice this week.
I have been to the theatre 8 times this year.
I have never visited Italy.
This is the best cake I have ever eaten (in my life).


** Προσέξτε τη διαφορά με τον Simple Past:

– Have you seen George recently?
– Yes, I have.
When did you see him?
– I saw him yesterday.

I have just seen George.
I saw George just now.

I have written three letters this morning. (it is still morning)
I wrote three letters this morning. (its is now afternoon)


** since  –  for

Το since (από) χρησιμοποιείται όταν ορίζουμε το χρόνο που άρχισε η πράξη στο παρελθόν και δείχνουμε ότι ακόμα συνεχίζεται.

I have been here since 2000.

Το for (για, εδώ και) χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη διάρκεια της πράξης.

I have been here for an hour.


** Όταν μας ενδιαφέρει περισσότερο η διάρκεια της πράξης μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τον Present Perfect Continuous (have been + ing).

My father has been working since 8 o’clock this morning.
I have been learning English for 4 years.


** Το ελληνικό “πόσο καιρό – how long” ή “από πότε – since when” ακολουθείται από Ενεστώτα. Στα Αγγλικά όμως χρησιμοποιούμε Παρακείμενο.

How long have you been here?
Since when have you worked for this company?


** have gone to – have been to – have been in

– Where is your father?
-He has gone to work. (he isn’t here)

I have been to Rome once. (I’m here now, not in Rome)

I have been in this village since 2000. (I’m still here)


Click here to watch a video lesson on Present Perfect Simple


Click here to “sing” using the Present Perfect Simple


Click here to watch a video lesson on Present Perfect Simple with for and since


Click here to watch a video lesson on Present Perfect Simple and Past Simple


Click here to watch another video lesson on Present Perfect Simple and Past Simple


 

Grammar Practice

Follow and like us ?