Αποτελέσματα LRN – Ιούλιος 2020

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από τον EsolNet Hellas για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2020 – για το LRN, στο επίπεδο C2 (Proficiency) & Β2 (Lower)…. Level C2 η Γιαννούλια Μαρία – Δήμητρα κατάφερε τελικό αποτέλεσμα…Read More…

Causative Form 2

How to Use Causative Verbs LET = Permit Something To Happen LET + PERSON/THING + VERB (base form) I don’t let my kids watch violent movies. Mary’s father won’t let her adopt a puppy because he’s allergic to dogs. Our boss doesn’t let us eat lunch at our desks; we have to eat in the cafeteria. Oops! I wasn’t paying attention while cooking, and I let the food burn.
Read More…

Causative Form 1

The Causative Form   subject + have / get + object + past participle   is used to suggest that we are asking, paying or instructing someone to do something for us. I will have my car repaired.  (not I myself but the mechanic will do the work) I cut my hair yesterday. It was a disaster! → I had my hair cut yesterday. Do you like it? I finally had my leaking roof repaired last week. They Read More…